Algemene voorwaarden

Artikel 1
Overeengekomen wordt dat alleen de onderhavige voorwaarden het kontrakt beheersen en primeren op deze van de huurder. De overeenkomst zal bindend zijn voor de partijen, evenals voor hun wettelijke vertegenwoordigers en overnemers. De huurder heeft niet het recht dit kontrakt geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij mits schriftelijke toelating van MARTENS bvba.

Artikel 2
Prijsberekening en waarborg.

 • Tenzij een andersluidende overeenkomst is door de huurder aan MARTENS bvba een vooraf te bepalen waarborg verschuldigd, dewelke slechts zal teruggegeven worden aan de huurder bij beëindiging van het kontrakt op voorwaarde dat het voertuig in goede staat wordt terugbezorgd. De waarborg wordt verrekend met de faktuur.
  De huurder geeft aan de verhuurder de toestemming om alle verschuldigde bedragen voor huur, boetes, schade, enz. af te houden van de betaal/kredietkaart dewelke door de huurder gebruikt werd voor de borg en/of huur bij afhaling van de huurwagen.
 • Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag zal de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand op het bruto bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der volledige betaling. Daarenboven wordt een verhoging aangerekend van 20 % met een minimum van
  24,79 € als forfaitaire schadevergoeding.
 • Zowel huurder als bestuurder zijn beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor het goed gebruik van het voertuig en stellen zich borg voor de betaling van de huurprijs, boetes, retributies en eventuele schadevergoedingen aan het voertuig opgelopen tijdens de huurperiode.
  Bij laattijdige betaling worden alle voorafgaande facturen, al dan niet vervallen, tegelijk invorderbaar. Tegelijk kunnen ook de in behandeling zijnde bestelling, herstelling of lopende huurcontracten worden stilgelegd met eventuele opschorting van levering en verkoop, tot de volledige vereffening der openstaande facturen in hoofdsom en bijbehoren.
 • Protesten van facturen zijn enkel ontvankelijk binnen de termijn van acht dagen na datum van facturatie, bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 • Indien het voertuig langer dan 1 maand verhuurd wordt zal er, tenzij anders overeengekomen, een tussentijdse factuur opgemaakt worden. Ook deze facturen zijn contant betaalbaar.
 • Bij anullatie door de huurder om welke reden dan ook, op minder dan 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode, kan door MARTENS BVBA een schadevergoeding van 25 % van de huurprijs aangerekend worden
 • De minimum huurtijd is 24 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.
  Een laattijdige inlevering zal in meerdering gebracht worden. Indien de inlevering meer dan 4 uur te laat geschiedt zal een volledige dag aangerekend worden.
 • Tenzij anders overeengekomen zal de inlevering van het voertuig gebeuren in de Kapellestraat nr. 15 te 9800 Deinze.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 3
Gebruik van het gehuurde voertuig.

 • De huurder zal elk voertuig slechts gebruiken of aanwenden mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
  Geen voertuig mag worden gebruikt door een persoon die volgens de wettelijke voorschriften het recht niet heeft het voertuig te besturen. De bestuurder moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en in het bezit zijn van een rijbewijs dat minstens al een jaar uitgereikt is.
 • Het is verboden het gehuurde voertuig te duwen of te slepen, het te gebruiken voor snelheidsproeven of wedstrijden of voor het vervoer van personen tegen betaling.
 • De huurder mag geen aanpassingen of veranderingen aanbrengen aan het voertuig zonder de schriftelijke toelating van MARTENS BVBA. De huurder is verplicht om het voertuig in de oorspronkelijke staat in te leveren. Eventueel ontstane kosten of schade ontstaan aan het voertuig die het gevolg zijn van deze aanpassingen of veranderingen vallen ten laste van de huurder. Worden de veranderingen zonder toelating van MARTENS BVBA aangebracht dan zal de ontstane meerwaarde aan het voertuig toekomen aan MARTENS BVBA, zonder enig recht op vergoeding aan de huurder.
 • Behoudens andersluidende vermelding erkent de huurder het voertuig in goede staat te hebben ontvangen samen met alle wettelijke boorddocumenten en wettelijke bescheiden en toebehoren, en verplicht zich ertoe het voertuig in dezelfde staat in te leveren op afgesproken tijdstip.
 • Het voertuig wordt afgeleverd met een volle tank en dient ook in dezelfde toestand teruggebracht te worden, tenzij schriftelijk anders vermeld wordt.
 • Het voertuig mag niet onderverhuurd of in pand gegeven worden.
 • Bepaalde beroepsactiviteiten zijn uitgesloten voor verhuur: professioneel goederentransport en koerierdienst, uitvoeren van krantenrondes, professioneel betalend personenvervoer, en activiteiten gelijkaardig aan voorgaande opsomming.

Artikel 4
Onderhoud van het voertuig

 • Het voertuig wordt, tenzij anders vermeld, afgeleverd in prima staat van onderhoud, koetswerk en properheid. Het dient dan ook zo teruggebracht te worden. Alle tekortkomingen aan het voertuig moeten onmiddellijk door de huurder meegedeeld worden bij ontvangst van het voertuig.
  Indien het voertuig niet in dezelfde staat van properheid ingeleverd wordt, eigent de verhuurder zich het recht toe om een vergoeding aan te rekenen voor het reinigen van het voertuig en dit met een minimum van 12,39.
 • MARTENS BVBA zal alle kosten voor onderhoud en technische herstellingen voor zich nemen, tenzij deze de oorzaak zijn van de nalatigheid van de huurder. Abnormale slijtage aan onderdelen ten gevolge van een abnormaal rijgedrag, kunnen aan de huurder aangerekend worden.
 • De huurder zal het voertuig onderhouden zoals voorgeschreven door de constructeur of door MARTENS BVBA. Tussen de periodieke onderhoudsbeurten door staat de huurder in voor een correcte bandendruk, voor toevoeging van motorolie indien nodig en voor het op peil houden van alle vloeistofniveaus.
  -In iedere deur of deuropening van een voertuig kleeft een sticker met de kilometerstand voor dewelke de motorolie dient vervangen te worden. Bij motor- of aanverwante schade voorkomend uit het overschrijden van deze kilometerstand, zullen de kosten hiervan ten laste vallen van de huurder.
  Bij niet uitvoering van een onderhoudsbeurt volgens schema kan een vergoeding van 42,58 € aangerekend worden.
 • Herstellingen en onderhoudsbeurten mogen enkel door MARTENS BVBA uitgevoerd worden, tenzij schriftelijk akkoord van de verhuurder om deze werken elders te laten geschieden. Herstellingen of onderhoudsbeurten die zonder deze toestemming toch elders uitgevoerd zijn, worden niet terugbetaald door MARTENS BVBA.

Artikel 5
Stoffelijke schade.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Elke schade en elk verlies aan het voertuig, moet ONMIDDELLIJK aan MARTENS BVBA gemeld worden en binnen de 24 uur schriftelijk bevestigd worden d.m.v. een Europees Aanrijdingformulier.
In geval van diefstal, poging tot diefstal, vluchtmisdrijf en bij aanrijding met wilde dieren moet deze aangifte vergezeld zijn van een attest van aangifte bij Politie of Rijkswacht met vermelding van het nummer van het proces verbaal samen met de gegevens van de verbaliserende overheid.
Alle kosten en/of schade die voortvloeien uit een laattijdige of onvolledige aangifte, vallen ten laste van de huurder.

In geen geval zal MARTENS BVBA aansprakelijk gesteld worden jegens de huurder of derden voor schade aangebracht aan het voertuig, aan de huurder of aan derden. Risico's en de daaruit voortvloeiende schade met betrekking tot het voertuig, die niet volledig door de B.A. verzekering gedekt is of risico's die niet door MARTENS BVBA gedragen worden conform onderhavig artikel, blijven voor rekening van de huurder.
De huurder dient het voertuig als een goede huisvader te gebruiken.

De huurder verbindt zich ertoe om de afhandeling van de schadedossiers te vergemakkelijken door, indien daartoe verzocht, alle inlichtingen te verstrekken en alle bijkomende acties te ondernemen.

II. SPECIALE VOORWAARDEN
De bestuurder van het voertuig is verzekerd voor de schade aan derden volgens de Belgische wetgeving.
Overige risico’s:

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals hierna bepaald zal MARTENS BVBA de schade voortvloeiend uit de risico's brand, diefstal of poging daartoe, glasbreuk en stoffelijke schade voor haar rekening nemen met uitzondering van de vrijstelling vermeld op het huurcontract.
De vrijstelling vermeldt op het contract wordt verdubbeld bij leeftijd jonger dan 23 jaar of ouder dan 70 jaar.
MARTENS BVBA neemt de schade voor haar rekening zoals hieronder vermeld:

1. Brand :
Schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffingen, bliksem en steekvlammen, kortsluiting, smeltschade aan elektrische bedradingen en kosten door/van het blussen, met uitzondering van schade veroorzaakt door schroeischade en het laden, lossen of vervoeren van ontplofbare of (licht) ontvlambare stoffen of goederen, behalve wanneer het gaat om brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het voertuig. Zie ook verder onder "ALGEMENE UITSLUITINGEN".

2. Diefstal :
Schade of verlies ten gevolge van diefstal of poging daartoe zoals bepaald door art. 461 van het Belgisch Strafwetboek. Boven de algemene uitsluitingen (zie verder), blijven ten laste van de huurder de gevolgen van diefstal of poging tot diefstal gepleegd of medegepleegd door de huurder, zijn aangestelde of houder van het voertuig.

Gebeurd terwijl het voertuig achtergelaten werd met open deuren, ramen of dak, of terwijl het voertuig niet correct op slot was of terwijl niet alle sleutels in het bezit zijn van de huurder of zijn aangestelde.
Gebeurd terwijl het alarmsysteem en/of stroomonderbreker niet in werking of buiten gebruik was.
Gebeurd naar aanleiding van een ontvreemding, verduistering of misbruik van vertrouwen als omschreven in art. 491 en volgende van het Belgisch Strafwetboek.

Verplichting bij diefstal:
Diefstal of poging daartoe moet onmiddellijk of ten laatste binnen de 24 uur aangegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke overheden of aan de politie van de plaats van het gebeuren. Indien in het buitenland, zal de huurder of zijn aangestelde een bijkomende verklaring afleggen bij de Belgische politie of Rijkswacht van zodra hij naar België terugkeert.

Een uiterst gedetailleerde aangifte van diefstal met opgave van het proces-verbaal nummer en de gegevens van de verbaliserende overheid (bewijs van klachtneerlegging), zal door de huurder naar MARTENS BVBA gestuurd worden.

Op aanvraag zal de huurder alle sleutels, afstandsbedieningen, fiches, kaarten, codes en eventueel afneembare fronten van radio's, stroomonderbrekers en/of alarmsystemen samen met alle boorddocumenten aan MARTENS BVBA overhandigen. Indien de documenten samen met het voertuig gestolen werden, zal de huurder een politieattest van "diefstal, verlies of ontvreemding van documenten" aan MARTENS BVBA laten geworden.

In geval van diefstal van één of meerdere sleutels zal de huurder hiervoor klacht neerleggen, respectievelijk aangifte doen bij Politie of Rijkswacht en hiervan de bewijsstukken overmaken aan MARTENS BVBA binnen de 24 uur.

Indien deze vereisten niet voldaan zijn, vervalt de tussenkomst van MARTENS BVBA volledig en blijven alle gevolgen van het gebeuren ten laste van de huurder. Indien het gestolen voertuig na de periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke aangifte door MARTENS BVBA niet teruggevonden wordt, zal het als een totaal verlies beschouwd worden.

3. Stoffelijke schade:
Bij ongeval overkomen en voortkomend uit omslaan, botsing, contact met ieder voorwerp met inbegrip van de schade overkomen gedurende het vervoer, het laden of lossen van het voertuig zelf.
Ingevolge de actie van natuurkrachten (directe en uitsluitende gevolgen van overstromingen, hagel, storm, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, het neerstorten van rotsen, grondverschuivingen, lawines, sneeuwval, noodlanding of vallen van luchtvaartuigen of een gedeelte ervan.
Ingevolge baldadigheden of kwaadwilligheid of ingevolge contact met wild op de openbare weg, mits binnen de 24 uur bericht wordt gegeven aan de bevoegde overheid van de plaats van het schadegeval (zie ook verder onder "ALGEMENE UITSLUITINGEN".

4. Glasbreuk
Bij glasbreuk wordt door de huurder een vergoeding van 74,37 € betaald aan MARTENS BVBA.

III. ALGEMENE UITBREIDINGEN
De tussenkomst van MARTENS BVBA wordt uitgebreid:
Tot de vervangingskosten van alle sloten van het voertuig in geval van diefstal van een of meerdere sleutels op voorwaarde dat er klacht neergelegd wordt binnen de 24 uur.

IV. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Blijven ten laste van de huurder de kosten voortvloeiend uit:
Alle schade overkomen wanneer de gebruiker stuurde in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand in gevolge het gebruik van verdovende middelen of van zinsverbijsterende producten of wanneer de gebruiker een graad van alcoholgehalte vertoont die strafbaar is krachtens de wetgeving en reglementering geldend in het land waarin hij zich bevindt.

Alle schade overkomen wanneer het voertuig bestuurd werd door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de wet en reglementen voorgeschreven om bedoeld motorrijtuig te mogen besturen.

Alle schade overkomen wanneer het voertuig aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of wedstrijd deelnam.

Alle schade veroorzaakt door sleet, constructiefout of gebrek in de materie, of indien het voertuig niet voldeed aan de reglementering aan de technische controle, en alle schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud van het voertuig volgens de specificaties van de constructeur, zoals kale banden, een gebrek aan het remverlichtings- en/of besturingssysteem (tenzij de huurder bewijst dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen deze toestand en het ongeval).
Schade aan of diefstal van vervoerde voorwerpen, kleding en bagage.
Schade veroorzaakt door overbelasting, vervoerde bedrijfsmatige of persoonlijke voorwerpen, dieren, of het laden en lossen ervan.

Schade aan banden, tenzij overkomen tezelfdertijd met andere stoffelijke schade.

Technische schade veroorzaakt door het tanken van de verkeerde brandstof, alsook de depannagekosten hieraan verbonden.

Schade gebeurd tijdens oorlog, burgerlijke of politieke onlusten, opstand, aanslagen en terrorisme.

Schade vrijwillig veroorzaakt door de huurder, zijn aangestelde of een door hem gemachtigde gebruiker van het voertuig.

Schade aan het dak en het bovenste gedeelte van bestelwagens en minibussen veroorzaakt door vervoerde goederen en/of personen.

Is eveneens uitgesloten iedere vergoeding voor genotsderving, waardevermindering van het voertuig en opgelopen kosten voor een vervangvoertuig, tenzij en voor zover deze vergoeding op een verantwoordelijke tegenpartij kan verhaald worden.

De door MARTENS bvba ten laste genomen risico's gelden enkel in de landen vermeld op de groene kaart van de verzekering. Indien er gebruik wordt gemaakt van het voertuig buiten deze landen, zal de huurder voorafgaandelijk een bijkomende dekking en de schriftelijke toelating van MARTENS bvba vragen.
Indien MARTENS bvba schade lijdt wegens het feit dat de huurder onjuiste of onvolledige informatie verstrekt houdt MARTENS bvba zich het recht voor de schade die zij hierdoor oploopt van de huurder terug te vorderen. (vb schade aan een voertuig werd door MARTENS bvba voor haar rekening genomen terwijl later blijkt uit een proces verbaal of gerechtelijk dossier dat het voertuig deelnam aan een snelheidsrit)

V. BEPALING VAN SCHADE, HERSTELLINGEN
MARTENS bvba, eventueel bijgestaan door een door haar gemandateerde expert, zal autonoom beslissen of een voertuig naar aanleiding van een schadegeval al dan niet dient hersteld te worden. Er zal geen herstelling plaats vinden indien het voertuig technisch niet meer kan hersteld worden of indien de kosten van herstelling niet in verhouding staan tot de nog openstaande boekwaarde. Indien de huurder grondige redenen meent te hebben om de conclusie van MARTENS bvba te betwisten, dient hij binnen de 5 dagen op zijn kosten een expert aan te stellen met als opdracht binnen de 10 dagen te bepalen of het voertuig kan hersteld worden en zo ja, of de herstellingskosten al dan niet hoger liggen dan de boekwaarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval (minus de wrakwaarde). Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van een eensluidende conclusie, deze als bindend en onherroepelijk te aanvaarden. In geval van tegenstrijdige conclusies zullen beide experten een derde expert aanstellen die binnen een nieuwe termijn van 10 dagen een voor alle partijen bindende uitspraak zal doen. De kosten en honoraria van deze laatste expert komen ten laste van de partij die in het ongelijk werd gesteld. Indien de huurder niet binnen de 5 dagen een eigen expert heeft aangesteld, verbindt hij zich ertoe om de conclusies van MARTENS bvba als bindend en onherroepelijk te aanvaarden. In geval van totaal verlies is het door MARTENS bvba gedragen risico maximaal gelijk aan de boekwaarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval.

Artikel 6
De huurder en de bestuurder zijn aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven die plaatsvinden tijdens de huurperiode. De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de bestuurder of voor de persoon aan wie hij de wagen toevertrouwd.

Zij zullen aan de bevoegde overheid verklaren dat zij het voertuig niet voor rekening van MARTENS bvba gebruiken en dat zij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de begane strafrechterlijke en/of burgerlijke feiten en dat zij MARTENS bvba vrijwaren tegen de aansprakelijkheid.
Indien in geval van ongeval of panne verder rijden onmogelijk is kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 7
Ingeval van faillissement, curatele voogdij, concordaat, overlijden, onbekwaamverklaring, voorhechtenis of hechtenis van de huurder, bewarend of uitvoerend beslag op de goederen van de huurder, of in geval de huurder zijn verbintenissen uit deze overeenkomst niet naleeft, zal MARTENS bvba gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen en het voertuig terug te nemen op kosten van de huurder, waar het voertuig zich ook bevindt. De huurder geeft hiertoe onmiddellijk machtiging aan MARTENS bvba of een van de aangestelden zich toegang te verschaffen tot de gebouwen of terreinen in gebruik of in huur genomen door de huurder.

Artikel 8
Behoudens andersluidende overeenkomst verbindt de huurder zich ertoe aan MARTENS bvba te betalen :
a. een vergoeding per dag en eventueel per km indien zo overeengekomen.
b. een bijkomende vergoeding indien het voertuig aan huis dient geleverd of teruggehaald.
c. De herstellingskosten voor schade ten laste van de huurder, het vervangen van ontbrekende toebehoren en/of bescheiden.
d. De kosten en taksen op rekeningen, premie en vergoedingen.
e. Een vergoeding van 45,00 € (excl. BTW) per niet-uitgevoerd onderhoud volgens onderhoudsschema van de constructeur of de verhuurder.
f. Alle kosten die gemaakt worden om fakturen te innen die de vervaldag overschrijden.
g. Reinigingskosten indien het voertuig niet in dezelfde staat van properheid teruggebracht wordt door de huurder, en dit met een minimum van 15,00 €.

Artikel 9
Voor alle aan hem te richten kennisgevingen doet de huurder keuze van woonplaats op het adres vermeld op het huurkontrakt. Alle wijzigingen m.b.t. de woonplaats tijdens de huurperiode dienen onmiddellijk aan MARTENS bvba meegedeeld worden. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie hierover wordt aanzien als oplichting en misbruik van vertrouwen.

Artikel 10
Bij niet-tijdige inlevering van het voertuig zal dit aanzien worden als diefstal en zal er aldus ook klacht neergelegd worden bij Politie of Rijkswacht.

Artikel 11
Indien MARTENS bvba het gehuurde voertuig door omstandigheden niet tijdig of helemaal niet kan leveren aan de huurder (bvb door een ongeval met het gehuurde voertuig net voor de huurperiode) zal MARTENS bvba in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder.

Artikel 12
Indien het voertuig niet wordt terugbezorgd om welke reden dan ook of door de huurder of diens aangestelden zou worden verduisterd of als totaal verleis zou worden verklaard zonder dat de schade door MARTENS bvba ten laste kan worden genomen, is de schade geleden door MARTENS bvba gelijk aan de boekwaarde van het voertuig. De boekwaarde is gelijk aan het niet afgeschreven kapitaal vermeerderd met het interestverlies.

Artikel 13
Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.

Artikel 14
De wagen is uitgerust met een car-timer. Na het verstrijken van de ingestelde tijd zal het voertuig weigeren te starten. Wanneer er zich een depannage plaatsvindt doordat de klant zich niet tijdig tot MARTENS bvba gewend heeft voor het inleveren van de wagen of voor het verlengen van de huurperiode, zullen de kosten hiervan ten laste zijn van de huurder.